for f in /etc/ssh/ssh_host_*_key.pub; do ssh-keygen -lf "$f"; done

ShowAllSshKeys (last edited 2024-01-11 01:50:08 by narrator)